આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.
સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

ગુરુવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2013


જાદવ નરેન્દ્રકુમાર રાવજીભાઈ (મો.નં.૯૯૦૪૦૭૩૫૦૮)દ્વારા પ્રકાશિત 

1. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Office keeping (ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમોનો ટૂંકસાર) 
2. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Padagogy
3. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Total Learning Package
4. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Structure for education
5. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Soft skills
6. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Ubuntu
7. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Open office
8. અસરકારક વર્ગવ્યવહાર અને હકારાત્મક વલણ ધોરણ ૧ થી ૭
9. વિકલાંગ બાળકોનું સંકલિત શિક્ષણ
10. વાચન – લેખન પદ્ધતિ અને પ્રયુક્તિઓ
11. બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૯
12. આર.ટી.આઈ. – ૨૦૦૫ (ગુજરાતી ભાષામાં)
13. શાળાકીય સર્વગ્રાહી વિકાસાત્મક શિક્ષણ અને મૂલ્યાંકન
14. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC) તાલીમ મોડ્યુલ
15. પંચાયતી રાજ સંસ્થા (PRI) તાલીમ મોડ્યુલ
16. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ બાંધકામ પ્રવૃત્તિની માર્ગદર્શિકા
17. નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને પ્રાપ્તિ માટેની કાર્યપદ્ધતિ
18. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા 
19. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા ભાગ – ૧ (પેજ – ૧ થી ૧૬)
20. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા ભાગ – ૨ (પેજ – ૧૭ થી ૩૪)
21. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : ભાષા (ગુજરાતી,હિન્દી, અંગ્રેજી,સંસ્કૃત) (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
22. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : સામાજિક વિજ્ઞાન (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
23. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : 24. સંગીત,ચિત્રકામ,કાર્યાનુભવ,સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક શિક્ષણ (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
25. વાચન પર્વ માર્ગદર્શિકા
26. મેનેજરીયલ મોડ્યુલ (વર્ષ : ૨૦૧૩ – ૧૪)
27. સંશોધનપત્રનું લેખન અને માહિતી વિશ્લેષણ
28. વૈકલ્પિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ MT તાલીમ મોડ્યુલ
29. કન્યા શિક્ષણ, NPEGEL અને KGBV
30. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ, ચિત્ર, સંગીત, શારીરિક શિક્ષણ, કાર્યાનુભવ, જળસંચય, SCE, શિક્ષણમાં નવાચાર, સમાવેશી શિક્ષણ
31. પ્રજ્ઞા (પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાન) તાલીમ મોડ્યુલ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો